Κέντρο Δια Βίου Μάθησης2016-12-04T20:32:35+00:00

Τα Εκπαιδευτικά Κέντρα ΚΥΤΤΕΑ από το 2014 είναι αδειοδοτημένα ως Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2. Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 είναι η εξέλιξη των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ). Απευθύνονται σε ενηλίκους και διοργανώνουν προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και προγράμματα πιστοποίησης γνώσεων και επαγγελματικών δεξιοτήτων.

Συγκεκριμένα υλοποιούμε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων, όπως και επιδοτούμενα προγράμματα ανέργων. Διοργανώνουμε μαθήματα που οδηγούν στην πιστοποίηση Πληροφορικής και άλλα προγράμματα πιστοποιήσεων.